نرم افزار تعاونی مسکن

Title: نرم افزار تعاونی مسکن مهر ماندگار

Subjects: سامانه پروژه بندی ، اقساز بندی، مدیریت اعضا، مدیریت واریزیهای اعضا، امتیازبندی و رتبه بندی اعضا و همچنین سیستم محاسبه جرائم و پرداخت جرائم می باشد

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر