محاسبه جریمه تاخیر در پرداخت اقساط تعاونی مسکن

Title: محاسبه جرائم تاخیر در پرداخت اقساط اعضاء در تعاونی مسکن

Subjects: جهت ترغیب اعضاء جهت واریز وجه به حساب تعاونی از ماژول محاسبه جریمه و پاداش ریالی اعضای تعاونی مسکن استفاده میشود. که توسط فرمول بانکی و تعیین درصد جریمه محاسبه گردیده و گزارشات متنوع ارائه مینماید.

در اغلب تعاونی های مسکن اعضایی هستند که مبالغ واریزی خود را در وقت و موعد مقرر به حساب تعاونی واریز می کنند و نیز اعضایی هستند که مبالغ را دیرتر از موعد به حساب تعاونی مسکن واریز می کنند، با استفاده از قابلیت محاسبه جریمه و پاداش ریالی نرم افزار تعاونی مسکن مهر می توانید به اعضای خوش حساب پاداش دهید و اعضای بدحساب را جریمه کنید، این کار در تشویق اعضا جهت واریز به موقع مبالغ بسیار موثر خواهد بود.

در نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار اعضاء تعاونی میتوانند از طریق سامانه کاربری و باشگاه مشتریان نسبت به مشاهده و یا محاسبه جرائم تاخیر در پرداخت را مشاهده و گزارش تهیه نمایند .

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر