مدیریت ریسک و افزایش اعتماد به مدیران تعاونی مسکن

Title: افزایش اعتماد اعضا به مدیران تعاونی

Subjects: با توجه به این که معمولا تعداد اعضای شرکتهای تعاونی های مسکن بالاست و از طرفی ساخت و تحویل مسکن دارای ریزه کاری های زیادی می باشد، وجود سوء تفاهم بین اعضای تعاونی و مدیران امریست اجتناب ناپذیر ولی با استفاده از این نرم افزار و شفاف سازی و ارتباط با اعضاء تعاونی این تهدید به فرصتی جهت پیشبرد اهداف تعاونی میتواند مورد استفاده قرار گیرد

با توجه به این که معمولا تعداد اعضای شرکتهای تعاونی های مسکن بالاست و از طرفی ساخت و تحویل مسکن دارای ریزه کاری های زیادی می باشد، وجود سوء تفاهم بین اعضای تعاونی و مدیران امریست اجتناب ناپذیر. در صورتی که مدیریت مالی و تعیین اولویت اعضا بر اساس اصول خاصی انجام شود این سوء تفاهمات به حداقل خواهد رسید و اعضا بیشتر راغب به همکاری با تعاونی مسکن و مدیران خواهند شد. به همین خاطر است که اغلب مدیرانی که از نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار استفاده می کنند جز مدیران موفق و محبوب در سطح کشور می باشند.

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر