محاسبه امتیاز و رتبه اعضای تعاونی مسکن به تفکیک پروژه ها

Title: محاسبه امتیاز و رتبه اعضای تعاونی مسکن به تفکیک پروژه ها بر اساس استاندارد وزارت تعاون کشور با استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن مهرماندگار

Subjects: تعریف فرمول امتیازبندی طبق مصوبه هئیت مدیره تعاونی مسکن بر اساس استانداره وزارت تعاون بر اساس هر پروژه با قابلیت تعریف پارامترهای امتیازبندی و ارائه امتیازات خاص به اعضاء انتخابی یکی از ویژگیهای نرم افزار تعاونی مسکن مهر ماندگار می باشد.

یکی از مسائلی که تعاونی های مسکن و مدیران تعاونی با آن درگیر هستند، تعیین اولویت در زمان تحویل واحدها به اعضای تعاونی می باشد. با استفاده از نرم افزار تعاونی مسکن مهر فقط کافیست واریزی های اعضا، اعم از فیش بانکی، چک های وارده و … و همچنین دریافتی های اعضا را در نرم افزار ثبت کنید. بعد از آن شما در هر لحظه که بخواهید می توانید ریز امتیاز و رتبه اعضای هر پروژه را به صورت دقیق مشاهده نمایید. در صورتی که عضوی به امتیاز خود معترض باشد می توانید با چاپ گزارش ریز امتیاز وی در قسمت گزارشات نرم افزار تعاونی مسکن، صحت محاسبات را به راحتی به او ثابت کنید.

مطالب مفید

نمایش آخرین پستهای ارسالی و منتخب سردبیر